Selasa, 19 Maret 2013

7 Cara Membuat Karangan Yang Baik

7 Cara Membuat Karangan Yang BaikKarangan yang baik adalah karangan yang ditulis oleh orang yang berpengetahuan. Jadi kalau kita ingin meghasilkan karangan yang baik, lebih baik kita menulis karangan berdasarkan bidang yang memang kita kuasai sehingga hasil tulisan karangan kita jelas terbaca arah dan maksudnya.


Berikut ini adalah 7 cara membuat karangan yang baik
  1. Menentukan tema yang akan ditulis
  2. Pilih judul yang sesuai dengan karangan yang akan ditulis
  3. membuat kerangka karangan yang jelas, gagasan yang sesuai tema, berisi pokok pikiran yang logis, serta konsisten terhadap tema dan judul
  4. Selalu memperhatikan isi dari karangan
  5. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)
  6. Menguasai tema serta pokok bahasan yang akan kita tulis
  7. Patuh pada kerangka karangan yang telah kita buat sebelumnya
◄ Newer Post Older Post ►